§ 1. DEFINICJE

Określenia użyte w regulaminie sklepu internetowego tutoznajde.pl oznaczają: 
1) Sprzedawca – Master-Solo Łukasz Machi ul. Ligonia 6m5 44-100 Gliwice
wpisany do Rejestru Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd m. Gliwice,
NIP: 6312287693, REGON: 384357368; 
2) Klient/kupujący – podmiot lub osoba dokonująca zakupu w sklepie internetowym; 
3) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tutoznajde.pl
4) Zakup/zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży/zakupu.
5) Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
7) Konto – na koncie klienta w Sklepie są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
8) Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
9) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 
10) Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca klientowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez klienta adres e-mail , bezpłatnych informacji pochodzących od Sprzedającego, dotyczących wydarzeń dostępnych w systemie.
11) Polityka prywatności – oznacza zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, uwzględniające ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), m.in.: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu administratora oraz jego usług, zasady wykorzystywania plików Cookiem oraz działania wtyczek serwisu społecznościowego Facebook.

§ 2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Regulamin dotyczy wszystkich zakupów dokonanych za pośrednictwem sklepu sprzedającego.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Warunkiem dokonania zakupu przez klienta w sklepie jest zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności oraz akceptacja ich postanowień w czasie dokonywania zakupu. 
5. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz polityki prywatności Sprzedającego.
6. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Sklepu www.tutoznajde.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
7. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 3. ZAKUP PRODUKTÓW

1. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty e-mail,  nr telefonu, opcjonalnie dane firmy oraz zaakceptować regulamin sklepu internetowego 
2. Proces zakupu produktów w sklepie internetowym odbywa się zgodnie z poniższą procedurą:
a) wybór produktu z listy dostępnej w sklepie internetowym,
b) wybór ilości produktów, formy płatności i dostawy
c) podanie/uzupełnienie danych adresowych niezbędnych do realizacji zakupu: imienia, nazwiska, numer telefonu, adres e-mail oraz innych wyświetlonych w postaci pól z wymogiem uzupełnienia treści, jeżeli wymaga ich Sprzedający,
d) potwierdzenie zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji zakupu (obowiązkowe),
e) potwierdzenie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie, zgody na otrzymywanie od Sprzedającego newslettera (nie jest to obowiązkowe),
f) uiszczenie zapłaty za produkt przez system płatności przelewy24.pl,
g) w cenie produktu w momencie dokonywania płatności zawarty jest koszt transakcji, którym jest prowizja serwisu płatniczego przelewy24.pl. Przed zatwierdzeniem zakupu Klient widzi w systemie podsumowanie transakcji, z określoną kwotą do zapłaty, 
h) po dokonaniu płatności, na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesyłane jest potwierdzenie realizacji transakcji.
3. Produkty pozostają własnością sprzedającego do czasu odnotowania przez serwis przelewy24 lub zidentyfikowania na koncie sprzedającego potwierdzenia dokonania zapłaty przez Klienta.
4. Brak potwierdzenia, o którym mowa z ust. 1 lit.h, powoduje, że pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Klienta. W takiej sytuacji kupujący zostanie poinformowany przez operatora płatności Spółkę PayPro, o sposobie postępowania za pomocą e-maila. Ze Spółką PayPro właścicielem serwisu przelewy24.pl, należy się skontaktować, wysyłając maila na adres: serwis@przelewy24.pl.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego www.przelewy24.pl . 
6. W przypadku zadeklarowania przez Klienta chęci otrzymania faktury VAT, klient jest zobowiązany podczas zakupu zaznaczyć opcję faktura i podać poprawnie wszystkie dane, niezbędne do jej wystawienia.
7. Do każdego zakupu Kupujący otrzyma paragon lub fakturę.
8. Ceny produktów zawierają podatek VAT. 
9. Sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego może zostać zakończona w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn. 
10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki podania przez Klienta w procesie zakupu błędnych lub nieprawdziwych danych,
b) nieprawidłowości w funkcjonowaniu sieci Internet i indywidualne ustawienia i konfigurację komputerów, za pośrednictwem których dokonywany jest zakup produktów przez Klienta,
c) za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.

§ 4.FORMY PŁATNOŚCI

1. Obowiązującą formą płatności za produkty są:
a) płatności internetowe (on-line) realizowane przez współpracujący ze Sprzedającym podmiot świadczący usługi akceptacji płatności przelewów internetowych przelewy 24 – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl .Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. 
b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 
c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
2. Świadczenie usługi określonej w ust. 1, przez serwis przelewy24, jest odpłatne, a wszelkie prowizje i opłaty są doliczone do ceny produktu w chwili dokonywania płatności.
3. Operator przyjmuje przelewy w złotych.
4. W przypadku płatności w innej walucie, niż polski złoty, Klient powinien uwzględnić koszty przewalutowania oraz czas oczekiwania na zaewidencjonowanie należności na rachunku sprzedającego.
5. Jeżeli w związku z zakupem Klient przekaże środki w sposób inny niż określony w niniejszym regulaminie, sprzedający zwróci te środki na rachunek Klienta, odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank sprzedającego.
6. W przypadku braku możliwości skorzystania z przelewu elektronicznego przelewy24, może zostać umożliwiona zapłata za produkt tradycyjnym przelewem bankowym. Może to nastąpić jedynie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu ze sprzedającym. 
7. W przypadku przelewu płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu zakupu przez sprzedającego, przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta. 
8. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z zakupu.

§ 5.SPOSOBY DOSTARCZENIA

1. Możliwe są następujące sposoby dostawy:
a) przesyłka kurierska
b) wysyłka do paczkomatu InPost
c) odbiór osobisty
3. Dostępne formy dostarczania produktu podane są w trakcie dokonywania zakupu.
4. Terminy dostarczenia produktów są następujące:
a) w przypadku płatności internetowej, produkty wysyłane są w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia przez przelewy 24.pl przyjęcia płatności pełnej kwoty wynikającej z zakupu, 
b) w przypadku wyboru płatności za pobraniem, produkty wysyłane są w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia
5. Sprzedawca nie podnosi odpowiedzialności za wysłanie produktu pod nieprawidłowy adres lub wysłanie wiadomości z informacjami dotyczącymi zamówienia na niewłaściwy adres e-mail, jeśli dane zostały błędnie podane przez klienta.

§ 6.ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Termin określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu do klienta
3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Skutki odstąpienia od Umowy: 
a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą. 
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia produktu).
c) W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sprzedający dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient uiścił należność za zakup, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
e) Klient powinien odesłać Produkt na wskazany adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. 
f) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu
5. Jeżeli klient zlecił wystawienie faktury za zakup, zwrot środków może otrzymać jedynie 
po wcześniejszym otrzymaniu korekty do faktury i odesłaniu podpisanego dokumentu do sprzedającego.

§ 7.REKLAMACJE

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.
2. Wszelkie reklamacje klienta rozpatrywane są przez sprzedającego w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny sprzedającego. 
3. Ewentualne zwroty i rekompensaty dla klienta w wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji będą dokonywane w terminie określonym w § 6 ust. 4.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sprzedającego w ramach sklepu internetowego będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 8.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Umowa o świadczenie usługi sprzedaży/zakupu polegająca na umożliwieniu złożenia zamówienia/zakupu w sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania zakupu albo z chwilą zaprzestania składania zamówienia przez klienta.
2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na korzystaniu z newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Sprzedający świadczy dla klienta usługi nieodpłatne takie jak:
a) wysyłka newslettera informującego o wydarzeniach, jeżeli klient wyrazi taką wolę zgodnie
z § 3, 
b) zamieszczanie w systemie recenzji lub opinii o produktach.
4. Klient, w przypadku umieszczania recenzji lub opinii o produkcie dokonuje ich dobrowolnego rozpowszechniania oraz zapewnia, że zamieszone przez niego treści nie naruszają dóbr i praw osób trzecich, nie są sprzeczne z prawem i wyraża zgodę na ich ewentualne opracowanie lub zmianę przez sprzedającego.
5. W przypadku gdy klient, inna osoba lub inny podmiot uzna, iż treść dostępna w systemie narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, tajemnicę chronioną prawem, powinien niezwłocznie poinformować o tym sprzedającego, który po powzięciu informacji o potencjalnym naruszeniu, niezwłocznie podejmie działania mające na celu usunięcie z systemu treści będących przyczyną naruszenia.
6. W przypadku otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez klientów lub inne osoby. 
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze sklepu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub z regulaminem lub polityką prywatności.
8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze sklepem internetowych:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa z włączonym Cookies oraz Javascript.
9. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
10. Sprzedający i klient zobowiązani są do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
11. Sprzedającego i klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
12. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedającego jego danych osobowych, w celu realizacji dokonanego zamówienia/zakupu produktu oraz obsługi zwrotów i reklamacji. Klient wyraża także zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących ze sprzedającym w zakresie sprzedaży produktów:
a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie sprzedawcy.
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym
13. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać usunięcia swoich danych osobowych przez sprzedającego. 
14. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca. 
15. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży.  
16. Niniejszy regulamin uwzględnia przepisy prawne zawarte w:
a) ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 r. poz. 827 i z 2015 r. poz.1854) – w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość,
b) ustawie z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z2014 r. poz. 1182, z późn. zm.),
c) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.),
d) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) – w zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem;
17. Klient winien sygnalizować sprzedającemu wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu.
18. Sprzedający nie odpowiada za czasową niedostępność sklepu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które sprzedający nie ma wpływu i które znajdowały się poza jego kontrolą, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

19. Wszystkie nazwy, znaki towarowe użyte w sklepie są własnością producentów i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Lego to znak towarowy firmy z Grupy LEGO. Niniejsza witryna nie jest sponsorowana, autoryzowana, ani wspierana przez grupę LEGO.

§ 10.1. KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM:

a) adres do korespondencji: Master-Solo Łukasz Machi ul. Ligonia 6m5 44-100 Gliwice,
b) adres e-mail: w sprawach reklamacji oraz we wszelkich innych sprawach: sklep@tutoznajde.pl
c) telefony nr: +48 784-515-307

§ 11.Niniejszy regulamin sprzedaży produktu dostępny jest na stronie internetowej sprzedającego.